Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC ĐIỀU KHOẢN LINH HOẠT CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPS VỚI VIỆC TIẾP CẬN DƯỢC PHẨM VÌ SỨC KHỎE CỘNG - KHUYẾN NGHỊ CÁCH THỨC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Đỗ Thị Diện

Tóm tắt


Hiệp định TRIPS quy định mở với những điều khoản tạo cơ hội cho các quốc gia tiếp cận dược phẩm giá rẻ. Việt Nam đã nội luật hóa một phần hoặc đầy đủ và bước đầu sử dụng những điều khoản linh hoạt được quy định trong Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, việc áp dụng điều khoản linh hoạt về cấp li-xăng cưỡng bức (li-xăng không tự nguyện) còn rất hạn chế đối với sức khoẻ cộng đồng. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích các điều khoản linh hoạt của Hiệp định TRIPS trong việc tiếp cận dược phẩm vì sức khoẻ cộng đồng. Các giải pháp áp dụng được đưa ra trong điều kiện của Việt Nam trên cơ sở các quyền sở hữu trí tuệ quốc tế.


Toàn văn: PDF