Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KINH NGHIỆM TỪ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Nguyễn Huỳnh Huyện

Tóm tắt


Kinh nghiệm lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung là cách thức tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, đặc thù, nhằm hình thành trong đồng bào dân tộc thiểu số những tình cảm, tri thức và hành vi pháp lý phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực hiện pháp luật trong thực tiễn.

    Kinh nghiệm thực tiễn thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh Duyên hải Miền trung cho thấy, các tỉnh, thành trong vùng đã lựa chọn các hình thức phổ biến, giáo dục đặc thù, mỗi hình thức đều xuất phát từ sự phù hợp với một hoặc một số đối tượng nhất định, phù hợp với từng địa bàn, điều kiện kinh tế xã hội nhất định, lấy hiệu quả nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số làm mục tiêu. Đó là việc lựa chọn hình thức tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, phù hợp, kịp thời, chính xác, dễ hiểu, dễ thực hiện; kết hợp thực hiện lồng ghép có hiệu quả với các chính sách dân tộc có liên quan. Kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung sẽ được tiếp tục vận dụng, phát huy trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF