Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 38 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO NHÂN QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP - BỘ NGUYÊN TẮC CHỦ ĐẠO CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ KINH DOANH VÀ NHÂN QUYỀN VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Đồng Thị Huyền Nga

Tóm tắt


Hoạt động kinh doanh, một mặt, có khả năng mang lại những nguồn lợi kinh tế cho nhà đầu tư nhưng mặt khác cũng có thể hàm chứa những ảnh hưởng tiêu cực đến nhân quyền của họ. Bài viết tập trung phân tích quyền được thông tin về các vấn đề liên quan đến nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại nguyên tắc số 21 của Bộ nguyên tắc chủ đạo của Liên hợp quốc về kinh doanh và nhân quyền (UNGPs) và đề xuất một số gợi mở cho việc áp dụng nguyên tắc này trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.


Toàn văn: PDF