T. 110, S. 8 (2012)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tôn giáo với văn hóa trong bối cảnh hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lữ 3

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Người Công giáo Việt Nam với trách nhiệm chính trị (Qua một số Thư chung và một số văn kiện của Giáo hội Công giáo) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 10
Ni giới trong lịch sử Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Dung 21
Tư tưởng Hoa Nghiêm với Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Cường 26
Vài nét về biến động của Phật giáo Nam tông Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Nguyễn Nghị Thanh 35
Tục thờ Đá - kỳ thạch và vấn đề Thạch đạo Việt Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Tuấn 41
Công giáo Nhật Bản giữa thế kỷ XVI và sự xuất hiện của các giáo sỹ Dòng Tên ở xứ Đàng Trong Tóm tắt PDF
Đoàn Triệu Long 48
Tín ngưỡng thờ Nữ thần ở Việt Nam từ góc nhìn "Bình đẳng giới" Tóm tắt PDF
Đỗ Lan Hiền 53

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Tôn giáo mới ở Nhật Bản từ sau Chiến tranh Thế giới II tới những năm 1990 và tác động xã hội của chúng Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Phương Trang 60

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Hòm Tiên Tri - Báu vật huyền bí của mọi tông đồ Tóm tắt PDF
Mộng Đắc 71
Quốc sư Nguyễn Minh Không - Người lập chùa trên núi Bái Đính PDF PDF
Lã Đăng Bật 73


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP