T. 111, S. 9 (2012)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Thần học giáo dân và vấn đề giới trẻ Công giáo (phần đầu) Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Hưng 3

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Phật giáo Việt Nam với vai trò dẫn dắt tinh thần xã hội trong lịch sử và hiện tại PDF
Nguyễn Tất Đạt 14
Tinh thần Phật giáo với việc tang lễ văn minh tiến bộ PDF
Nguyễn Thúy Thơm 20
Hòa thượng Thích Trí Hải và quá trình vận động chấn hưng Phật giáo ở Miền Bắc giai đoạn 1924 - 1934 PDF
Lê Tâm Đắc 26
Nội dung và giá trị nhân văn của tư tưởng khoan dung - tha thứ Kitô giáo PDF
Nguyễn Anh Thường 32
Mộ táng của người Việt: Cõi thiêng và phần thực PDF
Vũ Trường Giang 39
Lên đồng - Tín ngưỡng trên huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi PDF
Lê Viết Thuận 50

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Tình hình tôn giáo thế giới thập niên cuối thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI PDF
Nguyễn Hồng Dương 54

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Đại Chủng viện Thánh Quý PDF
Trần Hữu Hợp 66
Về ngày khai đạo của đạo Cao Đài PDF
Trần Tiến Thành 72


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP