T. 119, S. 5 (2013)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Đảng và Nhà nước đổi mới chính sách tôn giáo... PDF
Lưu Ngọc Khải 3-8
Vai trò của tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa PDF
Lương Thị Thu Hường 9-17

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Đường hướng hoạt động của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam PDF
Nguyễn Thanh Xuân 18-23
Những vấn đề đặt ra đối với tín hữu Tin Lành ở Việt Nam PDF
Mã Phúc Thanh Tươi 24-29
Vài đặc điểm về tổ chức xứ họ đạo Công giáo PDF
Nguyễn Phú Lợi 30-46
Đặc trưng văn hóa làng xã cổ truyền.... PDF
Phạm Thị Bích Hằng 47-54
Vai trò của các thiền sư trong việc sáng lập triều Lý PDF
Nguyễn Thanh Bình 55-62
Tình hình tôn giáo và công tác vận động... PDF
Nguyễn Thị Mạnh Anh 63-68

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Tổng quan phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Quốc thế kỷ 20 PDF
Kiều Thị Vân Anh 69-75

GIỚI THIỆU SÁCH

Hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam PDF
Chử Kim Phương 76


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP