T. 128, S. 02 (2014)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tôn giáo: Thiêng hay tục, phân tích tôn giáo từ góc độ hiện tượng học Tóm tắt PDF
Trương Hiến 3-14
Quan điểm của Paul Tillich về tôn giáo và văn hóa (tiếp theo số 1-2014) Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hưng 15-24
Một số đặc trưng của nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Hằng 25-34

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Quá trình hình thành đường hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc..." Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Phúc 35-50
Vài nét về "Kinh Dịch" Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Thuần 69-81
Về một ngộ nhận liên quan đến Tứ Bất Tử... (phần cuối) Tóm tắt PDF
Chu Xuân Giao 82-91
Sự biến đổi của người thày cúng ở người Tày và người Nùng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Yên 92-107
Tín ngưỡng, tôn giáo của người Dao ở Cao Bằng Tóm tắt PDF
Đàm Thị Uyên, Ngô Thị Lan Anh 108-115

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Islam giáo Shia với chính quyền và chính trị ở Iran Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hy 51-68

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Từ bi của Phật giáo và đạo đức nhân loại Tóm tắt PDF
Hà Thúc Minh 116-125

TIN TÔN GIÁO

Giáo hoàng Francis một năm trên ngôi vị PDF
Phạm Huy Thông 126-129
Hệ phái khất sĩ: Quá trình phát triển và hội nhập PDF
Lê Gia Hân 130-132


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP