T. 140, S. 2 (2015)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Nhận diện các xu hướng biến đổi trong đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Quỳnh Phương 3-18

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Vài nét về Tịnh độ tông và tư tưởng Tịnh độ trong lịch sử Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Quý 19-38
Mô hình Giáo hội theo Tân Ước và thần học Công giáo Trung đại Tóm tắt PDF
Dương Văn Biên 39-57
Truyền bá Phúc Âm và đa văn hóa: Sự năng động của Tin Lành ở Indonesia Tóm tắt PDF
Hoon Chang-Yau 58-78
Thần bếp trong văn hóa Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Hồng Hải 79-92
Các yếu tố nguồn cội của vàng mã Tóm tắt PDF
Trần Đình Hằng 93-101
Thiết chế tâm linh qua tục thờ Thiên Hậu... Tóm tắt PDF
Trần Hồng Liên 102-117

GIỚI THIỆU SÁCH

Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền PDF
Nguyễn Bình 118


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP