T. 141, S. 3 (2015)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Bắc 3-15
Về chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Hằng 16-25

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Trung Quán Luận trong lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Văn Thành 26-38
Phong trào Chấn hưng Phật giáo Miền Trung qua Tạp chí Tam Bảo (Đà Nẵng) Tóm tắt PDF
Dương Thanh Mừng 39-56
Giá trị văn hóa Phật giáo qua sáng tác văn học của thiền sư thời Lý-Trần Tóm tắt PDF
Tăng Xuân Dẫn 57-66
Biến đổi quan hệ gia đình ở giáo xứ Thạch Bích, giáo hạt Thanh Oai, giáo phận Hà Nội (từ năm 1986 đến nay) Tóm tắt PDF
Tran Thị Hồng Yến, Trần Thị Kim Oanh 67-80
Truyền thông xã hội trong tôn giáo - Trường hợp cổng thôn tin điện tử của Công giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Hữu Hợp 81-88
Phép thuật Cao Biền tại An Nam - Từ ảo tượng đến chân tướng Tóm tắt PDF
Phạm Lê Huy 105-132

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Khái lược lịch sử "thần học" Islam giáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Bình 89-104


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP