T. 142, S. 4 (2015)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Quan niệm về tôn giáo trong triết học thực dụng của W. James Tóm tắt PDF
Đỗ Minh Hợp 3-12
Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội dưới góc nhìn Phân tâm học của S. Freud Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Quế 13-21
Tâm linh là một đối tượng nghiên cứu của khoa học và triết học Tóm tắt PDF
Hồ Bá Thâm 22-33

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Một số quy định đối với Phật giáo qua chính sử dưới thời Lê Sơ Tóm tắt PDF
Phạm Thị Chuyền 34-45
Câu chuyện "Cô Đa Đai": Thực hành tôn giáo tại một ngôi chùa mật tông ở Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền 46-58
Vấn đề Công giáo trong/giữa Việt Nam và các nước Phương Tây thời vua Minh Mạng (1820-1840) Tóm tắt PDF
Trần Nam Tiến 58-73
Về di sản Công giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Nam 74-91
Mấy đặc điểm về các hiện tượng tôn giáo mới ở Miền Bắc hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Tâm Đắc 92-123

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Đàn giới ở Việt Nam PDF
Nguyễn Đại Đồng 124-132


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP