T. 151, S. 1 (2016)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Khái quát một số thảo luận đáng chú ý hiện này về tôn giáo trong chính sách công Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Chung 3-27
Vai trò của tôn giáo trong xây dựng xã hội Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Bùi Thị Kim Hậu 28-38
Cuộc đời và tư tưởng của Romano Guardini - Nhà Thần học, Triết học tôn giáo người Đức tiêu biểu thế kỷ XX Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Hiếu 39-48

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa - Trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Lý 49-71
Tác động của Phật giáo tới phụ nữ một số tỉnh phía Bắc Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thành 72-85
Yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và Islam giáo trong tôn giáo của người Chăm Ahiér qua bộ kinh Lá buông (Agal Bac) mới phát hiện Tóm tắt PDF
Trương Văn Món (Sakaya) 86-99
Một số góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo Tóm tắt PDF
Trần Quốc Huy 117-127

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Nữ thần Saraswati (Benzaiten) ở Nhật Bản - Quá trình hình thành, phát triển và bản địa hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 100-116

TIN TÔN GIÁO

Chùa Mét: Những giá trị lịch sử và văn hóa PDF
Nguyễn Văn Quý 128-132


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP