T. 154, S. 4 (2016)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Tóm tắt PDF
Chu Văn Tuấn 3-13
Khả năng của tôn giáo trong không gian công qua tư tưởng của Jurgen Habermas Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Bắc 14-22

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Thực trạng Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang và giá trị của nó Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Quý 23-35
Một số giá trị lịch sử, Phật giáo và văn hóa của Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Chính 36-44
Tiến trình phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung Việt Nam: Giai đoạn 1932 - 1951 Tóm tắt PDF
Dương Thanh Mừng 45-64
Vấn đề thờ cúng tổ tiên của tín đồ Công giáo người Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Diệp 65-94
Thờ cúng Tổ nghề (Nghiên cứu trường hợp quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh 95-112

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Cá giai đoạn phát triển của Hindu giáo Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thơ, Nguyễn Ngọc Quỳnh 113-124


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP