T. 155, S. 5 (2016)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

"Tính đa nguyên tôn giáo", "Quan điểm đa nguyên tôn giáo" và "Thuyết đa nguyên tôn giáo - Phân tích hàm nghĩa thuật ngữ "Religious Pluralism" Tóm tắt PDF
Lý Lâm 11-26

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Một số nhân tố của Phật giáo Việt Nam góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của người dân Việt Nam Tóm tắt PDF
Thái Văn Anh 27-35
Tư tưởng nhập thế trong triết học Phật giáo Trần Thái Tông Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Phượng 36-45
Giá trị chân lý, luân lý Côn giáo và vai trò của nó trong việc ổn định cộng đồng Tóm tắt PDF
Ngô Quốc Đông 46-80
Giáo dục tôn giáo và vai trò của tôn giáo trong lịch sử giáo dục Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hưng 81-101
Đối thoại giữa Nhà nước với tôn giáo (trường hợp Thành phố Cần Thơ) Tóm tắt PDF
Trần Hữu Hợp 102-107

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Tôn giáo với chính trị trong xã hội Mỹ Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Cường 108-118

GIỚI THIỆU SÁCH

Giới thiệu sách: Căn tính và bạo lực - Huyễn tưởng về số mệnh PDF
Nguyễn Bình 119-128


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP