T. 156, S. 6 (2016)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Nghiên cứu lý luận tôn giáo - Một trong đột phá khẩu nghiên cứu tôn giáo của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 3-33
Chính sách đối với Tin Lành ở Tây Nguyên qua 30 năm Đổi mới Tóm tắt PDF
Ngô Văn Minh 34-43

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Pháp hội Viên Minh và việc khắc in “Phật Tổ Tam Kinh” Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Sơn 44-51
Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong lễ hội Ok Om Bok của người Khmer Nam Bộ Tóm tắt PDF
Trương Thị Kim Thủy 52-66
Quan điểm của Công đồng Trent về Giáo hội Công giáo Tóm tắt PDF
Dương Văn Biên 67-81
Cách đặt tên của người Chăm Islam ở Nam Bộ - Từ góc độ Ngôn ngữ học Tóm tắt PDF
Trần Phương Nguyên 82-93
Nữ Thần xứ Bắc gia nhập vào tôn giáo mới ở vùng đất Nam Bộ (Trường hợp Liễu Ngũ Nương trong thần điện Cao Đài) Tóm tắt PDF
Chu Xuân Giao 94-116
Nhận diện về “tà đạo”: Trường hợp nhóm Chân Không và Thanh Hải Vô Thượng Sư Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Hằng 117-128


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP